Photo of Grace Fong in duotone

Photo of Grace Fong in duotone